maandag 21 mei 2018

Paris-Chartres 2018

Grande Messe met Robert Kardinaal Sarah

De oerdomme redactie van 'Kerknet' blundert alweer:

"Maria, Moeder van de Kerk is feest van gelijkheid man en vrouw"

"Op initiatief van paus Franciscus wordt voortaan in de hele Kerk van de Romeinse ritus de viering van Maria, Moeder van de Kerk ingevoerd als een jaarlijkse verplichte gedachtenis op pinkstermaandag. De Duitstalige theoloog Margit Eckholt schrijft dat met die viering ook hulde gebracht wordt aan de rol van de vrouw in de Kerk en ons moet herinneren aan de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Maria staat symbool voor alle mensen die Jezus Christus willen navolgen. In de navolging van dat voorbeeld zijn mannen en vrouwen gelijk, ook in de verkondiging van het Evangelie."

Bron: Kerknet


De "gelijkwaardigheid van man en vrouw"?

In hun ronduit belachelijke politiek-correcte zucht gaat de redactie van 'Kerknet' natuurlijk voorbij aan het feit, dat Maria natuurlijk géén 'gewone' vrouw was.

Om Moeder van de Verlosser te zijn werd Maria "door God begiftigd met gaven die pasten bij een zo grote taak". De engel Gabriël begroet haar op het ogenblik van de boodschap als "vol van genade". (Lc. 1, 28) Immers, om de vrijwillige instemming van haar geloof te kunnen geven bij de aankondiging van haar roeping moest zij geheel gedragen worden door Gods genade.

De Kerk is zich door de eeuwen heen ervan bewust geworden dat Maria, door God "begenadigd", vanaf haar ontvangenis verlost was. Dat belijdt het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, door Paus Pius IX in 1854 afgekondigd:


"De gelukzalige maagd Maria is bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht van de almachtige God met het oog op de verdiensten van Christus Jezus, de Verlosser van het menselijk geslacht, gevrijwaard van elke smet van de erfzonde."


Dus niets van die "gelijkwaardigheid van man en vrouw", eerder integendeel!

Deze tisten die toch zo hoog met hun Tweede Vaticaans Concilie oplopen, weten blijkbaar niet, dat in LUMEN GENTIUM, over Maria het volgende te lezen staat:

56 "Het was de Wil van de Vader van barmhartigheid, dat de toestemming van de gepredestineerde Moeder vooraf zou gaan aan de menswording, opdat zó, gelijk een vrouw had meegewerkt tot de dood, ook een vrouw zou meewerken tot het leven. Dit geldt op volmaakte wijze van Jezus' Moeder, die aan de wereld het Leven zelf schonk, dat alles vernieuwt, en die door God is begiftigd met de gaven, passend bij deze sublieme taak. Geen wonder dus, dat het bij de heilige vaders gebruikelijk werd, de Moeder Gods te noemen: de geheel-heilige, vrij van iedere zondesmet, gevormd als het ware door de Heilige Geest en gemaakt tot een nieuw schepsel. Vanaf het eerste ogenblik van haar ontvangenis gesierd met de luister van een uitzonderlijke heiligheid, wordt de Maagd van Nazareth op Gods bevel bij de boodschap van de engel door deze gegroet als "vol van genade" (Lc. 1, 28), waarbij zij van haar kant aan de hemelse afgezant antwoordt: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord" (Lc. 1, 38)."

en

61 "De heilige Maagd, die tegelijk met de menswording van het goddelijk Woord van eeuwigheid voorbestemd was tot Moeder Gods, werd door het raadsbesluit van de goddelijke Voorzienigheid hier op aarde de verheven Moeder van de goddelijke Verlosser, de gezellin bij uitstek, en de nederige dienstmaagd van de Heer. Door Christus te ontvangen, ter wereld te brengen, te voeden, in de tempel aan de Vader op te dragen en door te lijden met haar zoon, stervend aan het kruis, heeft zij op heel bijzondere wijze deelgenomen aan het werk van de Verlosser, in gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde, om het bovennatuurlijk leven van de zielen te herstellen. Hierdoor is zij voor ons de Moeder geworden in de orde van de genade."

echter

60 "Wij hebben slechts één Middelaar, zoals de apostel zegt: "Want God is één, één is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft als losprijs voor allen" (1 Tim. 2, 5-6). Door de moederlijke functie van Maria jegens de mensen wordt dit éne middelaarschap van Christus volstrekt niet die schaduw gesteld of verkleind, integendeel de kracht ervan komt daardoor nog beter uit. Want heel de heilbrengende invloed van de heilige Maagd op de mensen vindt zijn oorsprong niet in een of andere noodzakelijkheid, maar in Gods welbehagen: hij vloeit voort uit de overvloed van Christus' verdiensten, steunt op zijn middelaarschap, is daarvan totaal afhankelijk en ontleent daaraan heel zijn werkdadigheid; en het onmiddellijk contact van de gelovigen met Christus wordt daar door volstrekt niet belemmerd, maar veeleer bevorderd."


Trouwens,

Met de instelling van dit nieuwe feest doet Bergoglio eigenlijk helemaal niets nieuws!

Maria was reeds de Mater Ecclesiae!

Wie verblijft er trouwens in het Mater Ecclesiae Klooster in Rome?

PAUS BENEDICTUS XVI!!!Door de verdwaasde CD&V-blik van de redactie van 'Kerknet' op de Kerk, en door hun promotie van de politiek-correcte 'gelijkheid tussen man en vrouw' wordt Maria of dé vrouw in het algemeen niet naar een hoger niveau opgetild, hetgeen zij pretenderen, maar halen deze bastaardkerkers Maria net naar beneden door haar gelijk te maken aan alle andere vrouwen en aan alle andere mannen! Uiteindelijk is dit ketterij!

Met deze zoveelste zever-bijdrage geeft 'Kerknet' zich nog maar eens het zoveelste brevet van onkundigheid, onnozelheid en totale onwetendheid!

zondag 20 mei 2018

Pinksteren

De Pinkstersequentie

Kom o Geest des Heren kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.

Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Kom o Trooster, Heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.

Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.

Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,

maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud,
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

Veni Creator SpiritusParis-Chartres 2018zaterdag 19 mei 2018

Het failliet van de post-conciliaire bastaardkerk in ChiliAlle 34 Chileense bisschoppen hebben hun ontslag bij Bergoglio ingediend.

De aanleiding is het misbruikschandaal binnen de Katholieke Kerk in Chili.

In plaats van zelf enige verantwoordelijkheid op te nemen in deze zaak
laat Bergoglio alle koppen rollen om zijn eigen hachje te redden.

Een ware 'herder' die Bergoglio!
 

maandag 14 mei 2018

Pieter uit 'De Mol': "Natuurlijk mag ik als priester ook liegen"

Priester Pieter (dé mol) heeft u wekenlang misleid, wat vindt het bisdom daarvan?


Het is niet meteen alledaags te noemen: een priester die de rol van saboteur opneemt in “De mol”. En toch was het Pieter die wekenlang de andere kandidaten beloog en misleidde in het spelprogramma op Vier. “Maar alles past in het spel waar hij aan deelnam. Voor ons is er geen probleem”, zegt het bisdom.

["Voor ons is er geen probleem, zegt het bisdom."]

“Vlucht het stelen en bedriegen, ook de achterklap en ’t liegen.” Het is een stukje uit de tien geboden. U kent ze wel, de vuistregels van het christendom. En laat liegen en bedriegen nu net datgene zijn wat priester Pieter de afgelopen weken aan de lopende band deed in zijn rol als mol.

Zélf zag hij er alleszins geen problemen in. “Het gaat hier om een spelletje. En dat spelletje speel je ten volle, zeker als mol”, reageerde hij gisteren na de uitzending. Maar is er écht geen probleem voor de 33-jarige priester uit Assebroek, nabij Brugge?

“We kennen Pieter en we wisten dat hij volop voor het spel zou gaan”, zegt Inge Cordemans van het bisdom Brugge [!!!] aan VRT NWS. “”De mol” is een spel waarbij iedereen liegt. De mol zelf, maar ook de andere kandidaten. Dat je niet zou mogen liegen, geldt niet enkel voor priesters [Dit is een zeer zwak excuus!]. Winnaar Lloyd is student geneeskunde, de andere finalist Bahador werkt in de financiële sector en Pascale (die er net voor de finale uitviel, nvdr.) werkt bij het leger. Ook hen moet je kunnen vertrouwen.”

En dus is er voor het bisdom niet echt een probleem. “Het liegen past in het spel waaraan hij meedeed. Je merkt ook dat mensen dat kunnen plaatsen.” [Wij kunnen dit in elk geval niet plaatsen!]

Pieter vroeg op voorhand geen toestemming aan het bisdom [Pieter is een ongeleid projectiel dat lacht met Lode Aerts!] om mee te doen aan “De mol”. Hij deed dat wel bij zijn school, waar hij godsdienst en geschiedenis geeft. “Later heeft hij ons wel laten weten dat hij meedoet aan het programma, maar van het verloop wisten we niets.” En ja, het bisdom wist dus ook pas gisteren dat Pieter de mol was. [Wat een verrassing!]

Hoe dan ook heeft Pieter het imago van het priesterschap – en misschien bij uitbreiding van de kerk – een flinke boost gegeven [In het geheel niet!]. Dat dat niet de reden was waarvoor hij meedeed, bevestigde hij gisteren zelf. En het ging al helemaal niet om een strategie vanuit het bisdom, zegt Cordemans. “Maar we horen wel dat veel mensen hem een toffe gast vinden. Hij heeft het beeld van priesters bij sommigen misschien veranderd [Helaas!!!]. Al is er tijdens het programma ook nooit de nadruk gelegd op het feit dat hij priester is.”

En dan was er nog het vele gevloek van Pieter in de afleveringen. “Daar schrok ik zelf ook van”, zei de priester daarover. “Maar je moet maar eens boven zo’n waterval hangen. Je zal schrikken over wat er uit je eigen mond komt.” [Ook dit is een zeer zwak excuus!]

“Het is niet dat Pieter erom bekend staat om te pas en te onpas te vloeken”, besluit Cordemans. “Maar ik kan me voorstellen dat je zaken zegt als je daar zo hoog hangt.” [Het is maar om te lachen!]

Bron: VRT

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/05/13/de-mol-priester-bisdom/
BESTE LODE,

EEN GOEDE RAAD:
SCHOP 'DE MOL' ER VANDAAG NOG UIT,
WANT PIETER IS EEN ECHTE MOL!

'Priester' Pieter brengt de dubbele satansgroet!


zondag 13 mei 2018

BREAKING: Monseigneur André-Joseph Léonard spreekt:

Euthanasie, gehandicapten en abortus: de hypocrisie aangaande het 'imperfecte'

Het boek Un évêque dans le siecle van Mgr. André-Joseph Léonard werd recentelijk in het Italiaans vertaald door Cantagalli, met de titel 'Is God dood? Een bisschop van onze tijd in dialoog met Drieu Godefridi'.

"Huichelarij en schaamteloosheid zijn het dagelijks brood van onze tijd. Laten we zeggen dat de maatschappij met het zogenaamde 'gelijke kansen' beleid 'architecturale barrières' wil doorbreken, maar tegelijkertijd tijd moedigt de overheid prenatale diagnoses aan om misvormde foetussen te elimineren. Dit zijn inconsistenties die ook voorkomen in het euthanasie-beleid. En in dit opzicht is de Kerk veel te bescheiden". De bisschoppelijke moed van Mgr. Léonard spreekt aan.

Aangespoord door een vraag van Godefridi zegt Mgr. Léonard: "Ik moet toegeven, dat de Kerk in het publieke debat te weinig aanwezig is. Op de fundamentele vragen legt Zij tegenwoordig in de media "te weinig gewicht" in de schaal. De Kerk moet en had haar stem moeten laten horen, een stem onder vele anderen in een geseculariseerde samenleving, maar Zij had haar stem moeten laten horen op een méér beslissende, duidelijkere en een méér gearticuleerde manier." Na de gênante uitspraken van Paglia, Nichols, McMahon, zou het misschien goed zijn om de woorden van Mgr. Léonard een beetje serieuzer te overwegen.

Bron: La Nuova Bussola Quotidiana

Link:

http://www.lanuovabq.it/it/eutanasia-disabili-e-aborto-ipocrisia-sugli-imperfetti


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer