vrijdag 15 december 2017

De Vlaamse 'bisschoppen' roepen op om de "autonomie van de [rode] VRT te respecteren"


De VRT zond zondag voor de eerste keer tussen 10 en 11 uur een islamitische 'eredienst' uit.
De uitzending haalde gemiddeld 60.388 kijkers. "Dat ligt helemaal in de lijn met
het vaste publiek dat er voor dergelijke uitzendingen is", aldus de VRT.

Met andere woorden, het 'vaste publiek' weet niet naar wat het kijkt en
laat zich met het grootste gemak islamiseren!In een interview in het Radio 1-programma 'De Ochtend' onderstreepte Geert De Kerpel, de woordvoerder van de Bisschoppenconferentie van België, dat het uitzenden van de erediensten van de erkende religies wel degelijk behoort tot de kerntaken van de openbare omroep en dat Vlaams minister Sven Gatz, die onder meer bevoegd is voor Media, in deze de autonomie van de VRT dient te respecteren.

De Kerpel betreurt het dat minister Gatz zich gisteren donderdag opnieuw uitgesproken heeft tegen de radio- en tv-uitzendingen van de in ons land officieel erkende erediensten op de openbare omroep. Dat de minister zich op die manier nadrukkelijk bemoeit met de programmatie van de VRT vindt de woordvoerder van de bisschoppen niet kunnen. Alsof de minister zou gaan beslissen welke voetbalmatchen er op tv moeten worden uitgezonden. [Het zou inderdaad beter zijn, dat de valse religies, waaronder de 'Novus Ordo Ersatz-kerk', beter géén toegang meer tot de kanalen van de VRT zouden hebben.]

Dat meer dan de helft van de uitzendingen – 30 weken van de 52 – aan de katholieke eredienst wordt toegewezen vindt Geert De Kerpel niet meer dan billijk. De meerderheid van de Belgen bekent zich nu eenmaal nog tot het katholieke geloof. De andere twintig weken zijn bestemd voor de andere erkende eredienst en de recente beslissing om ook twee moslimerediensten uit te zenden, juicht hij toe. Elke eredienst moet die kans benutten om zich aan een breed publiek te tonen. [De 'bisschoppen' juichen ook nog eens de islamisering van de VRT toe.]

Maar in wezen gaat de hele discussie over de plaats van religie in de openbare ruimte, beklemtoont Geert De Kerpel. Het is volgens hem duidelijk dat, als het van minister Gatz afhangt, daarvoor géén plaats (meer) is of mag zijn. En dat vindt hij getuigen van een gebrek aan respect voor de basisprincipes van de democratische rechtsstaat, waarin alle geloofs- en levensovertuigingen aan bod moeten komen. [Wij hebben géén Sven Gatz nodig die ons toestemming zou moeten geven om ons Geloof publiekelijk te belijden.]

Geert De Kerpel roept minister Sven Gatz op de vrijheid en de autonomie van de VRT te respecteren. De openbare omroep maakt deze programma’s sinds jaar en dag zelf, is daarover zelf tevreden en wil het aanbod zelfs uitbreiden. En ook het publiek - wekelijks gemiddeld tussen de 60 à 80.000 tv-kijkers - weet de uitzendingen van erediensten te waarderen.  Met zijn verzet daartegen vertolkt de minister volgens De Kerpel de stem van een kleine, sterk gemotiveerde groep binnen de georganiseerde vrijzinnigheid. [Zou het kunnen, dat de vrijmetselarij dan toch nog iets goeds zou kunnen bereiken voor de Kerk, namelijk het verbieden van de 'erkende erediensten' op de VRT? Het kwade vernietigt altijd zichzelf!]

Bron: Kerknet

maandag 11 december 2017

De kritiek van Bergoglio op het 'Onze Vader' is ook kritiek aan het adres van Jezus ChristusWanneer Bergoglio de Engelse, de Duitse, de Italiaanse en voor mijn part de Nederlandse letterlijke vertalingen van het 'Onze Vader' bekritiseert, dan beseft hij maar al te goed, dat hij niet alleen maar de letterlijke vertalingen bekritiseert, maar dat hij ook de originele tekst bekritiseert. De oorspronkelijke tekst van het Gebed van de Heer komt uit de Latijnse Vulgaat, en luidt: "Et ne inducas nos in temptationem, sed libera nos a malo", hetgeen in het Nederlands betekent: "En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade" (Matteüs 6:13). Op zich betreft dit dus géén 'vertaalprobleem', maar een dogmatisch probleem, aangezien het Concilie van Trente verordende, dat de Latijnse Vulgaat als enige gezaghebbende Katholieke Bijbel geldt. Wie dus een probleem heeft met de letterlijke vertaling, heeft ook een probleem met de grondtekst en de Woorden van Jezus Christus zélf! Hiermee plaatsen Bergoglio en de anderen zich buiten de Kerk.
 

zondag 10 december 2017

Aan alle would-be theologen:


Onze Vader

'En leid ons niet in bekoring'

Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 10:13 

"Gij hebt geen bovenmenselijke bekoring te doorstaan gehad.
God is getrouw; Hij zal niet toelaten, dat gij boven uw
krachten bekoord wordt, maar met de bekoring zal Hij
ook het middel geven, om ze te kunnen doorstaan."


Door God te vragen om ons 'NIET in bekoring te leiden',
vragen wij Hem om ons de geestelijke middelen te geven,
om de bekoring te kunnen doorstaan.

Met andere woorden,
wanneer wij God vragen ons die middelen te geven,
dan wordt de bekoring een beproeving die niet tot zonde leidt,

wanneer we Hem echter NIET om die middelen vragen,
maar ons uit vrije wil aan de duivel overgeven,
dan zal de bekoring ons doen vallen,
en tot zonde leiden. 


Met andere woorden,
met de bekoring komt het genademiddel,
wanneer wij echter het genademiddel afwijzen,
of twijfelen aan de bijstand die God ons heeft beloofd,
dan zullen wij uit vrije wil of uit zwakte vallen.

Met andere woorden, 
de bekoring an sich is niet zondig.

zaterdag 9 december 2017

De grote diaboloog uit Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, heeft een viscerale afkeer van de letterlijke woorden van Jezus Christus in het 'Onze Vader' en denkt dat hij God moet verbeteren:Volgens Jorge Mario Bergoglio is de letterlijke vertaling géén goede vertaling!
Neen, ze moet vervangen worden door de ideologische 'hertaling' van de
neo-modernistische afvallingen en duivelaanbidders!

God terecht wijzen, wegens vermeende theologische 'onduidelijkheden',

dat hebben de Vlaamse en Nederlandse bastaard-bisschoppen met hun
ketterse en occulte versie van het nieuwe 'Onze Vader' reeds gedaan.

Maar, onze Vlaamse 'bisschoppen' zijn dan ook het onderste uit de kan,

de drek uit het riool van de hel!

Jorge Mario Bergoglio maakt, tijdens zijn aanval op de traditionele, letterlijke vertaling van het 'Onze Vader', met nadruk het teken van het 'Getal van het Beest'


Het 'Getal van het Beest' is een in Openbaringen 13:17-18 genoemd getal dat op de Antichrist duidt.
De Griekse aanduiding voor dit getal is "ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ" ("zeshonderd zestig zes").
In Openbaringen wordt verteld dat Johannes in een visioen het Beest uit de zee
en het Beest uit de aarde ziet. Over het laatste staat in Openbaringen:

    "Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal

van het Beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid.
Het getal is zeshonderdzesenzestig".De homoseksuele Bergoglio is de zoon van een joodse moeder en zijn occulte naam = 666


vrijdag 8 december 2017

De 'vader' van Bergoglio is de Satan, daarom is Bergoglio, naar eigen zeggen, natuurlijk 'ongelukkig' met de traditionele vertaling van het 'Onze Vader'
In een interview met de Italiaanse Katholieke tv-zender TV2000 heeft Bergoglio zich laten ontvallen niet "onverdeeld gelukkig" te zijn met de nieuwe Duitse en Italiaanse vertaling van het 'Onze Vader'. Daarin wordt gebeden om niet in verzoeking gebracht (in het Duits: führe uns nicht in Versuchung) te worden. Dat is "geen goede vertaling van het door Jezus Christus onderwezen gebed", legt Bergoglio met zijn beperkt verstand uit.

Bergoglio kon zich naar eigen zeggen wél vinden in de nieuwe, vervalste, Franse liturgische vertaling. Daarin bidden de Franstalige Katholieken sinds de officiële invoering van de nieuwe vertaling op de eerste adventszondag (3 december) om niet in bekoring gebracht te worden (letterlijk: "sta niet toe dat wij in bekoring komen").

Dit is natuurlijk totale nonsens omdat God het net toestaat dat wij in bekoring worden gebracht (= Concilie van Trente!). Maar, tegelijkertijd is God echter de enige dam tégen de bekoring, want indien Hij het zou toestaan, dan zouden wij voor elke bekoring vallen.

Wij vragen net de hulp van God om 'neen' te zeggen aan de bekoring die an sich niet zondig is, maar zondig wordt wanneer wij toegeven aan de bekoring! Aan de andere kant overkomt ons een beproeving. Daar hoeven wij niet 'ja' of 'neen' op te zeggen!

Net zoals Bergoglio, hebben de Nederlandstalige bisschoppen 'bekoring' door 'beproeving' vervangen, hetgeen totale nonsens is, omdat het net God is die beproeft en niet de duivel. Het mysterie van het kwade wordt slechts ten volle uitgedrukt door de traditionele vertaling: "en leid ons niet in bekoring". Ook willen deze prelaten trouwens 'bekoord' worden, maar niet beproefd (cfr. Roger Vangheluwe)!

Het mysterie van het kwade is natuurlijk complex, maar het is duidelijk, dat God het kwade toelaat, omdat wij een vrije wil hebben, en het dus aan ons is, om met de hulp van God, 'neen' te zeggen tegen het kwade.

donderdag 7 december 2017

De Argentijnse Leonardo 'kardinaal' Sandri riep twee weken geleden in het 'pauselijke' appartement tegen Bergoglio: "We hebben je verkozen om de Kerk te hervormen, niet om alles kapot te maken!"


Met 'alles' bedoelt Sandri (midden) waarschijnlijk de erfenis van het Tweede Vaticaanse Concilie.

Blijkbaar zijn de neo-modernisten bang, dat door het gestoorde gedrag van Bergoglio zich steeds méér mensen van hem zullen afkeren. Dit houdt het risico in, dat deze mensen ook de hervormingen van paus Johannes-Paulus II en Paulus VI zullen gaan afwijzen!

dinsdag 5 december 2017

Marcantonio Colonna: ‘The Dictator Pope’

Gisteren werd een opmerkelijk nieuw boek in het Engels gelanceerd, nadat de Italiaanse versie al afgelopen maand verschenen was en naar verluidt nogal wat beroering teweegbracht in Rome. Het boek heet 'De Dictator Paus' en wordt op Amazon omschreven als “het verhaal achter de schermen van het meest tirannieke en gewetenloze pausschap in moderne tijden”. Het boek belooft een kijkje “achter het masker” van Bergoglio en toont hoe hij zijn positie veiligstelt als een 'dictator die regeert door angst', en hoe hij collaboreert met de meest corrupte elementen binnen het Vaticaan om de broodnodige hervormingen die van hem verwacht werden te voorkomen en om te keren. OnePeterFive kon op voorhand een exemplaar van de Engelse tekst bemachtigen. Hoewel de meeste inhoud ervan eigenaardig genoeg bekend zal zijn voor diegenen die Bergoglio vanaf het begin hebben gevolgd, behandelt het in detail veel van de belangrijkste onderwerpen betreffende Bergoglio en zijn zogenaamde ‘pausschap’.

De auteur van het boek is Marcantonio Colonna, een slim bedacht pseudoniem, want de historische Colonna was een Italiaanse edelman die diende als admiraal van de pauselijke vloot tijdens de Slag van Lepanto. De biografie van de schrijver vertelt dat hij afgestudeerd is aan de Universiteit van Oxford met brede ervaring in historisch onderzoek, en die in Rome woont sinds het begin van de regeerperiode van Bergoglio, en wiens contacten met insiders, inclusief kardinalen en andere belangrijke figuren, hem hebben geholpen in het ineen steken van deze bijzondere puzzel. De meeste journalisten in Rome zijn op hun hoede om het boek publiekelijk aan te snijden uit angst voor vergelding, want het Bergogliaanse Vaticaan is intussen berucht voor het uitsluiten van té objectieve journalisten. Voortreffelijke uitzonderingen hierop zijn Marco Tosatti en Prof. Roberto de Mattei, die schrijft hoe het boek Kardinaal Müllers recente opmerkingen bevestigt, dat er een “satanische cirkel” bestaat rondom Bergoglio die een debat over de doctrinaire problemen zoals de Dubia en de Filiale Correctie verhindert, en dat er ook een “klimaat van spionage en bedrog” bestaat in het Vaticaan van Bergoglio.

Marcantonio Colonna begint zijn tekst met een onheilspellend portret van Bergoglio zelf, wiens gedrag een 'miraculeuze' verandering heeft ondergaan sinds zijn zogenaamde 'verkiezing'. De Katholieken van Buenos Aires kenden Bergoglio als een nors kijkende aartsbisschop die plotsklaps veranderde in de lachende en vrolijke 'paus Franciscus'. Als je spreekt met mensen uit het Vaticaan, dan zullen zij je een omgekeerd 'mirakel' bevestigen. Wanneer de camera’s van hem weggekeerd zijn, dan verandert de 'lachende paus' in een arrogante, mensen afwijzende kwal, die kwistig vuile taal rondstrooit en die binnen de muren van het Vaticaan vooral berucht is voor zijn vele woedeuitbarstingen waar intussen iedereen mee bekend is: van chauffeur tot kardinaal.

Colonna gaat dan over naar een hoofdstuk dat het satanische werk van de zogenaamde 'Maffia van Sankt Gallen' belicht. De groep kardinalen die decennia lang samenzwoer tégen Paus Johannes-Paulus II en Paus Benedictus XVI om een 'paus' van hun kaliber te verkiezen. Dit feit alleen al maakt de verkiezing van Bergoglio ongeldig. De groep werd gevormd in 1996, met eerdere ontmoetingen in de jaren '80 van de vorige eeuw tussen progressieve Europese prelaten. De 'Maffia van Sankt Gallen' werd voorgezeten door de beruchte aartsbisschop van Milaan en homoseksueel, Carlo Martini. Ook de homoseksuele Godfried Danneels maakte er deel van uit.

Colonna heeft het ook over het leven en de achtergrond van Bergoglio. Hij vernoemt o.a. Bergoglio’s gespannen relatie met zijn ouders. Hij onderzoekt Bergoglio’s steile klim binnen de jezuïeten in Argentinië, ondanks de tegenkantingen van zijn oversten. De gewezen 'Zwarte Paus' Peter-Hans Kolvenbach beschuldigde Bergoglio van een reeks mankementen, variërende van de gewoonte van het gebruiken van zeer vulgaire taal tot leugenachtigheid, ongehoorzaamheid weggestoken achter een masker van nederigheid, een gebrek aan psychologisch evenwicht, en zijn ongeschiktheid als toekomstig bisschop. Kolvenbach verklaarde in het verslag dat Bergoglio als Provinciaal binnen zijn eigen orde, een verdeeldheidzaaiende figuur was. Het is dan ook niet verrassend, dat wanneer Bergoglio zogezegd tot 'paus' werd gekozen, dat hij pogingen ondernam om zijn handen op de bestaande kopieën van het rapport te leggen, en blijkbaar is tegenwoordig het originele document uit de officiële archieven van de Jezuïeten in Rome verdwenen. Toch werd Bergoglio door Antonio 'kardinaal' Quarracino, zijn voorganger in het aartsbisdom van Buenos Aires toen gezien als een kampioen van het Katholieke conservatisme in de trant van Johannes Paulus II, en deze kardinaal negeerde de waarschuwingen tégen Bergoglio en hielp hem aan een bisschopswijding.

Marcantonio Colonna besteedt relatief weinig tijd aan de kwestie aangaande de geldigheid van de 'verkiezing' van Bergoglio. Maar, hij stelt zich wel vragen bij het gemanipuleer van de 'Maffia van Sankt Gallen'. Het aftreden van Paus Benedictus XVI is verdacht. Maar, ook de bedenkingen die door de pauselijke biograaf Austen Ivereigh en journalist Antonio Socci gemaakt worden aangaande de twijfelachtige canonieke geldigheid van het Conclaaf van 2013 zijn zéér relevant. Maar, of men nu verkiest om de mening van Socci te onderschrijven of niet, het is volgens Colonna toepasselijk, dat de politieke erfgenaam van Juan Perón, Bergoglio, aan het hoofd van de Katholieke Kerk komt, via een vervalste en ongeldige verkiezing.

De regeerstijl van Bergoglio is door en door Peronistisch. Het Peronisme was de politieke beweging van Buenos Aires uit de tijd van de Argentijnse dictatuur. De Peronnistische ingesteldheid van Bergoglio kan zijn ergerniswekkende gewoonte verklaren om zichzelf zonder blikken of blozen van de ene dag op de andere diametraal tegen te spreken. Het verhaal gaat dat Perón, in zijn gloriedagen, eens voorstelde om zijn neefje in te leiden in de geplogenheden van de politiek. Hij bracht de jonge man met hem mee toen hij een delegatie van communisten ontving. Nadat hij hun standpunten had gehoord, vertelde hij hen: “Jullie hebben heel erg gelijk”. De volgende dag ontving hij een delegatie van fascisten en antwoordde opnieuw op hun argumenten: “Jullie hebben heel erg gelijk”. Dan vroeg Perón zijn neefje wat hij ervan dacht en de jonge man antwoordde: “Je hebt met twee groepen gesproken die diametraal tegenovergestelde opinies hebben en je vertelde hen beiden dat je akkoord gaat met hen. Dit is totaal onaanvaardbaar”. Perón gaf zijn neefje ten antwoord: “Jij hebt ook helemaal gelijk”. Deze anekdote illustreert waarom niemand Bergoglio kan inschatten tenzij hij de traditie van de Argentijnse politiek begrijpt. Bergoglio is Juan Perón in witte bisschopskleren. Diegenen die hem anders trachten te interpreteren missen het enige relevante criterium.

Bergoglio's notoire eenvoud is eenvoudigweg een manier om zich van alle ‘ballast’ te ontdoen, die zijn streven naar de macht zou kunnen belemmeren. Zijn populistische, praalzieke nederigheid, meestal voor het oog van de camera’s en zijn meesterlijke manipulatie van de media worden systematisch door Colonna ontmaskerd. Het boek beperkt zich niet tot de voor-pauselijke geschiedenis van Bergoglio, maar fileert ook zijn beleid als 'paus': van de hervorming van de Curie tot de zogezegde 'nultolerantie' op het gebied van seksueel misbruik, de Vaticaanse bank en de financiële hervormingen, de vernietiging van de Franciscanen van de Immaculata, de zwaar gemanipuleerde Synoden over de Familie, het Vaticaanse antwoord op het orthodoxe verzet, de mist die de dubia omgeeft, het afvoeren en het heruitvinden van de Pauselijke Academie voor het Leven, de Vaticaanse coup binnen de Orde van Malta en de vervolging van de geestelijken die er niet in slagen om zijn beleidslijn te gehoorzamen... Dit alles overgoten met de KGB-achtige tactieken die door het 'Kremlin Santa Marta' worden gebruikt.

Bron: OnePeterFive

Link:

https://onepeterfive.com/the-dictator-pope-mysterious-new-book-looks-behind-the-mask-of-francis/

maandag 4 december 2017

Absurde en blasfemische enscenering in de kerk van Kuttekoven:Bisschop Hoogmartens, die dit alles heeft getolereerd
en achteraf een nietszeggende verklaring door zijn bisschoppelijk bureau heeft laten afleggen,
verzaakt hier aan zijn elementaire bisschoppelijke plicht.

Hoogmartens is medeschuldig aan blasfemie en dat nog wel in een gewijd kerkgebouw,
dat hij had moeten behoeden voor een dergelijke ontering!
 

Dit is hoogverraad aan de Heer
door iemand die door wijding in de Apostolische Traditie staat.

Dit is de misdaad van Judas Iskariot.
 

Afschuwelijk! 


Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171203_03221372

zondag 26 november 2017

Patrick Hoogmartens uit de bocht:


Belgische bisschop laat stanische blasfemie toe
in Katholieke kerk tijdens het Hoogfeest van
Christus Koning van het Heelal.

Hebben we nog ander bewijs nodig?

zaterdag 25 november 2017

Doe Patrick Hoogmartens, de 'bisschop' van Hasselt, uit zijn lethargische slaap ontwaken!

Weg met het 'kalf van Kuttekoven'! Teken de petitie!

 

Aan: Bisschop Patrick Hoogmartens

Wij sluiten ons aan bij de Katholieken uit uw bisdom

die verontwaardigd zijn over de tentoonstelling
van een 'gekruisigde koe' in een gewijde Katholieke kerk.

Gelieve alles te doen dat in uw macht is om deze heilige ruimte

die voor de gepaste verering van God bedoeld is,
te beschermen, en ban deze heiligschennis,
en offreer openbare gebeden tot eerherstel.

Wij beloven om voor u te bidden in uw rol

als herder van het bisdom Hasselt.KLIK OP DE LINK EN TEKEN RECHTS:

Link:


https://lifepetitions.com/petition/petition-remove-the-crucified-cow-on-display-in-catholic-churchWeg met het satanische gedrocht van Tom Herck!woensdag 22 november 2017

Patrick Hoogmartens zet zijn bisdom in de uitverkoop en de Loge hapt toe!Na de protestantse reformatie,
en de Franse revolutie,
berooft nu de gelaïciseerde staat,
de Katholieke Kerk
voor de derde keer
van Haar
wereldse goederen.

De leegroof is begonnen!

Met dank aan Monseigneur en zijn paladijnen!

Link:

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20171119_03195911/bisdom-verhuist-naar-tuin-bisschop
 

dinsdag 21 november 2017

BREAKING: De uitbarsting in Kuttekoven is het resultaat van een jarenlange strijd tussen de Kerkfabriek die de kerk wil openhouden en het bisdom en de gemeente die de kerk willen sluiten


De historische Sint-Jan-de-Doperkerk te Kuttekoven.
Een half jaar geleden al heeft de priesterraad van het
bisdom Hasselt het advies gegeven om de kerk
aan eredienst te onttrekken.


Sluiting kerk van Kuttekoven stuit inwoners tegen de borst


Het kerkje van Kuttekoven is de volgende erfgoedparel in de reeks monumenten die met sluiting bedreigd zijn in Borgloon. In maart 2012 werd nog ruim een miljoen euro geïnvesteerd in de renovatie van het kerkje. Nu wil men het sluiten en laten verkommeren. “En dat stuit onze kleine hechte dorpsgemeenschap van 81 inwoners tegen de borst. Wij weten dat de kans zeer klein is dat wij de genomen maatregels nog kunnen ombuigen, maar wij laten ons niet zomaar naar de slachtbank leiden”, zegt een vastberaden Marcel Valkeneers, voorzitter van de kerkfabriek.

Bron: Het Belang van Limburg

Link:

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170911_03067119/sluiting-kerk-van-kuttekoven-stuit-inwoners-tegen-de-borst“Dat kunst anno 2017 nog zoiets uitlokt”


Zo’n dertig conservatieve katholieken hebben gisteren geprotesteerd aan de kerk van Kuttekoven tegen het kunstwerk van Tom Herck. Volgens hen is de gekruisigde koe een satanisch beeld. Zaterdagochtend hadden onbekenden nog brand gesticht in de Graethemkapel, waar Herck enkele werken exposeert. “Dat kunst anno 2017 zoiets uitlokt, kan ik niet begrijpen”, aldus de kunstenaar.

Er was niet alleen gewelddadig protest. Gisteren kwamen zo’n dertig leden van Katholiek Forum protesteren aan de kerk van Kuttekoven. “Onbegrijpelijk dat het bisdom van Hasselt dit heeft toegestaan”, zegt Dries Goethals, voorzittter van de groep conservatieve christenen. “Jezus afbeelden als koe is smaakloos. Het gaat hier om satanische toestanden. Absurd om zoiets in een kerk te hangen. Bisschop Patrick Hoogmartens moet zwakzinnig geworden zijn. Hij gaat beter met pensioen in plaats van zulke godslasterlijke beelden toe te laten.”

Gewijde kerk

De kerkfabriek, die Herck de toestemming gaf om de kerk te gebruiken als expo, liet eerder al weten spijt te hebben van de beslissing. Zij waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van hoe het kunstwerk er zou uitzien. Wilfried Grommen van het centraal kerkbestuur in Borgloon zegt dat ook veel inwoners van Kuttekoven niet tevreden zijn. “Veel mensen moesten het verlies van hun kerk enkele jaren geleden al verwerken”, zegt Grommen. “Maar de kerk is nog steeds gewijd. De ontwijding zal voor 2018 zijn, maar ligt nu nog gevoelig. Artistieke vrijheid moet er zijn, maar om nu al zo’n confronterend kruisbeeld op te hangen, leidt tot onbegrip bij heel wat inwoners.”

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

https://www.hln.be/regio/alken/-dat-kunst-anno-2017-nog-zoiets-uitlokt~aeea844d/Deze stad eist 170.000 terug van de kerkfabriek


Het stadsbestuur van Borgloon wil dat de kerkfabriek van Kuttekoven gronden verkoopt om zo 170.000 euro te recupereren. “Het geld moet weer in de stadskas komen. Desnoods zetten we druk via het centrale kerkbestuur”, zegt burgemeester Danny Deneuker (SP.A).

Het was Wim Lambrechts, fractieleider voor oppositiepartij N-VA, die het punt dinsdag aanhaalde op de gemeenteraad. “De kerkfabriek van Kuttekoven stuurt gewoon een droge brief om te melden dat ze hun budget niet tijdig rond kregen en wij moeten dat maar slikken”, zegt hij. “Dat terwijl de andere parochies wel hun huiswerk deden. Het getuigt van weinig respect en zeker als je weet dat de stad nog zo’n 170.000 euro tegoed heeft.”

Die 170.000 euro betaalde de stad enkele jaren geleden, toen de kerkfabriek besliste om de binnenkant van de kerk te vernieuwen. “In dat verhaal zijn we niet meegegaan”, legt burgemeester Danny Deneuker uit. “We hebben wel 170.000 euro betaald, onder meer voor een architectenplan en interesten van facturen die niet tijdig betaald werden. Dat geld willen we nu terug. De kerkfabriek kan daarvoor de tien gronden die ze in hun bezit hebben, verkopen.”

Het gebouw zal in de toekomst ontwijd worden, de procedure daarvoor is al opgestart . “Een concrete invulling is er nog niet”, zegt Deneuker. “We hebben bij het begin van de legislatuur 952.000 euro voorzien, onder meer voor de restauratie van de hoofdkerk in Borgloon en in Hoepertingen. Dat geld is al bestemd en meer willen we niet uitgeven. Het centrale kerkbestuur volgt ons daar ook in. De 170.000 euro die in Kuttekoven werd uitgegeven, moeten we terughebben.”

De relatie met het kerkbestuur omschrijft Deneuker als erg positief en hij wil dan ook dat er een signaal komt naar Kuttekoven. “De gronden moeten nu maar eens verkocht worden om de maatschappij niet met extra kosten op te zadelen.”

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151125_01990338


'Vox Populi' voert gebedsactie tegen blasfemie en ontaarde kunst te Kuttekoven


zondag 19 november 2017

vrijdag 17 november 2017

'Flater van de Week' dit keer door Fernand Keuleneer over het 'biechtgeheim':


"Ter inleiding: deze opiniebijdrage handelt niet over een Brugs priester. Ik ken de man niet, en vind overigens dat hij beter wat minder verklaringen zou afleggen. Maar ik merk dat er opnieuw een rondje kerkbashing georganiseerd werd. En ook dat er weer fel getaterd, getoeterd en gekwaakt wordt. Dat het gelaïciseerde Vlaanderen niet meer weet wat een biecht is, hoeft nauwelijks te verwonderen in een tijd waarin de Kerk hoogstens nog de rol van leverancier van zingeving mag vervullen."

Bron: Knack

Link:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/opnieuw-wordt-een-rondje-kerkbashing-georganiseerd-deze-keer-over-het-biechtgeheim/article-opinion-927109.html


Punt is niet dat "het gelaïciseerde Vlaanderen niet meer weet wat een biecht is", maar punt is wél, dat de Brugse priester in kwestie dat blijkbaar ook niet schijnt te weten.

Ook Lode Aerts, de 'bisschop' van Brugge, laat het afweten, omdat hij de priester in kwestie niet meteen gecorrigeerd heeft!

donderdag 16 november 2017

Don Alessandro Minutella (Palermo) met excommunicatie bedreigd omdat hij niet gehoorzaam is aan... BERGOGLIO! En de gelovigen komen ook daar in het verzet tégen de Bastaard-kerk!

Don Alessandro Minutella:

"Geloof de valse profeten niet! Ga hen niet achterna!"

"De Kerk lijkt vandaag op Cinecittà waar ze een film met het script van een Italiaanse komedie schieten."

"Vaarwel aan de valse 'kerk', de 'neo-kerk' van Bergoglio, die niet de zegen heeft van God."

"Een valse 'kerk' die alleen maar een multinational van leugens en valsheid is."


"De valse 'kerk' is een onwaardige prostituee die verkocht is aan de machten van de wereld."

dinsdag 14 november 2017

Een telefoongesprek valt NOOIT onder het biechtgeheim

  • 'Priester' Alexander Stroobandt dwaalt

  • Rik Torfs, de ex-rector van de KULeuven, liegt

  • Lode Aerts, de 'bisschop' van Brugge, pleegt schuldig verzuim


"Weduwe daagt priester voor de rechter nadat hij zelfmoordplannen van haar man voor zich houdt: “Ik was gebonden door het biechtgeheim” = VALS!


In Brugge dreigt een priester voor de strafrechter te moeten verschijnen omdat hij niemand op de hoogte stelde van de zelfmoordplannen van een parochiaan. De priester houdt vol dat hij door het biechtgeheim gebonden was en dus niets kon zeggen [Dit klopt niet!]. De man kampte al jarenlang met een manische depressie en was daarvoor ook in therapie. Zijn vrouw ontdekte zijn levenloze lichaam. Enige tijd later vond ze op de gsm van haar man sms’en met priester Alexander Stroobandt. Kort voor zijn dood had hij contact opgenomen met priester Stroobandt (57), die een goede vriend was van de man van Marleen. “Beiden stuurden elkaar sms’en en belden zelfs twee uur lang met elkaar”, vertelt Patrick Martens, de advocaat van de weduwe. “Tony had hem (de priester, red.) gezegd dat hij bij ons thuis uit het leven wou stappen. Hij stuurde hem zelfs een bericht net voor hij het zou doen. De priester kende ons adres en heeft helemaal niets ondernomen. Toen ik hem daarmee confronteerde, verwees hij naar zijn biechtgeheim”, vertelt de vrouw. “De man van mijn cliënte zocht duidelijk hulp. De priester wist als goede vriend dat hij in therapie was, maar weigerde iemand te verwittigen over zijn zelfmoordplannen”, aldus nog de advocaat. De priester houdt vast aan zijn biechtgeheim. “Maar daar is volgens ons in dit geval helemaal geen sprake van”, stelt meester Martens. “Het ging slechts om telefoontjes.” Priester Stroobandt houdt vol dat hij niets verkeerds gedaan heeft. “Het was duidelijk dat het om serieuze plannen ging. Ik heb alles gedaan om hem ervan te overtuigen geen overhaaste beslissingen te nemen”, zegt hij. “Is het dan mijn fout dat die man uiteindelijk toch beslist om zich van het leven te beroven? Ik was gebonden door het biechtgeheim.” [Telefoontjes en sms'jes vallen NOOIT onder het biechtgeheim.]

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/weduwe-daagt-priester-voor-de-rechter-nadat-hij-zelfmoordplannen-van-haar-man-voor-zich-houdt-ik-was-gebonden-door-het-biechtgeheim~aad56b7f/

Biechtgeheim schenden is zware overtreding kerkelijk recht


Professor Kerkelijk Recht Rik Torfs (KU Leuven) begrijpt de beslissing van de priester. "Het biechtgeheim is absoluut", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Een priester die het biechtgeheim schendt krijgt één van de zwaarst mogelijke straffen in het kerkelijk recht: een excommunicatie. Dat betekent dat hij zijn beroep niet meer mag uitoefenen, en ook zelfs geen sacrament meer kan ontvangen."

Dat het gesprek tussen de priester en de depressieve man via telefoon was, en niet in een biechtstoel is volgens Torfs geen probleem [Dit zijn leugens!]. "Normaal gezien biecht je in een biechtstoel, maar in uitzonderlijke omstandigheden kan het altijd en overal." [Maar, NIET via de telefoon!]

Bron: VRT Nieuws

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/14/priester-voor-rechter-omdat-hij-wist-dat-iemand-zelfmoord-zou-pl/


Enkele opmerkingen:

Een Sacrament moet men persoonlijk ontvangen in aanwezigheid van de priester.

De geheimhouding van een 'biecht via de telefoon' kan niet gegarandeerd worden.


Canon 964 van het Kerkelijk Wetboek

§ 1 De eigen plaats om biecht te horen is een kerk of kapel.
§ 2 De normen betreffende de biechtstoel moeten door de bisschoppenconferentie vastgesteld worden; daarbij moet echter verzekerd zijn dat op een open en toegankelijke plaats steeds biechtstoelen voorhanden zijn, voorzien van een vast vlechtwerk tussen de boeteling en de biechtvader, zodat de gelovigen die dit wensen, hiervan vrij gebruik kunnen maken.
§ 3 Buiten de biechtstoel mag geen biecht gehoord worden, tenzij om een goede reden. Verder is het totaal onmogelijk om de absolutie te krijgen voor zonden die men in de toekomst zou kunnen of willen begaan. Aangezien er geen absolutie mogelijk is voor een zelfmoord in de toekomst, kan die ook niet vooraf vergeven worden, hetgeen betekent, dat er van een biecht géén sprake kan zijn!

Alleen in de persoonlijke nabijheid van de Heer kunnen we biechten, achteraf én na oprecht berouw!


Rik Torfs maakt er moedwillig een schandalige karikatuur van!

Lode Aerts, de 'bisschop' van Brugge, grijpt niet in en doet niet wat je van een bisschop zou kunnen verwachten, namelijk de gelovigen correct informeren!

zondag 12 november 2017

In de zaak 'Doenja Van Belleghem, voormalig woordvoerster van het bisdom Brugge, tégen Pol Van Den Driessche' ging Jozef De Kesel, als bisschop van Brugge, in volle Vangheluwe-crisis, niet vrijuit!


Jozef De Kesel verkoos 'de reputatie' van een CD&V-senator boven de waarheid
Woordvoerster bisdom Brugge wijst uittredende senator terecht


"Van Den Driessche zwijgt beter over seksueel misbruik"

"Bij het Brugse bisdom zelf was niemand op de hoogte van de lezersbrief, hoewel hij ondertekend was met ‘Doenja Van Belleghem, woordvoerster bisdom Brugge'. ‘We wisten niets af van die brief. Het gaat om een persoonlijk initiatief waar het bisdom niets mee te maken heeft', zegt vicaris Filip Debruyne. ‘Wij hebben ons als bisdom zeker niet rechtstreeks tot Van Den Driessche gericht."

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/kb2ru3to


"Van Den Driessche kwam in 2010, in volle Roger Vangheluwe-crisis, al eens in opspraak toen de woordvoerster van het bisdom Brugge ‘in eigen naam' een lezersbrief naar Humo stuurde. ‘Als iemand moet zwijgen over seksueel misbruik, is het Pol Van Den Driessche wel', schreef Doenja Van Belleghem. Humo schrijft dat Van Den Driessche haar in 2006 na een etentje van de fiets trok en probeerde te kussen."

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/3b3or85l


"Dezelfde teneur klinkt op het N-VA-hoofdkwartier. 'Ach, het is Humo maar. Dit waait wel over. Het blad bundelt niet meer dan wat feiten die zich zogezegd hebben voorgedaan. Van Den Driessche is geen heilige, maar hem vergelijken met Dominique Strauss-Kahn is er gewoon over. Nooit heeft hij strafbare feiten gepleegd noch heeft hij een klacht aan de broek gehad."

"Woordvoerder Jeroen Overmeer van N-VA verwijst ondermeer naar de woordvoerster van het bisdom Brugge die zich moest verontschuldigen nadat ze Van Den Driessche in een lezersbrief van handtastelijkheden had beschuldigd."

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20120417_053


"Dat klopt. Maar wat ook klopt, is dat in 2013 over de hele affaire wel degelijk een bikkelhard vonnis is uitgesproken dat helaas te weinig bekend is."

"Na de Humo-artikels dagvaardde Van Den Driessche in 2012 zowel het blad als de journalist en eiste hij 625.000 euro schadevergoeding. Een jaar later gaven drie rechters Van Den Driessche over de hele lijn ongelijk en veroordeelden hem tot betaling van 11.000 euro gerechtskosten."

"De rechters schreven in hun vonnis letterlijk dat gezien "het groot aantal getuigen" van de seksuele intimidatie de Humo-journalist "mocht aannemen dat deze verklaringen met de waarheid overeenstemden". Het vonnis stipte ook aan dat een aantal vrouwen die met naam en toenaam getuigden "het risico namen dat een klacht wegens laster en eerroof tegen hen zou worden ingediend". Van Den Driessche heeft nooit klacht ingediend tegen die vrouwen stelden de rechters vast, "zelfs niet nadat sommigen hun beschuldigingen op televisie herhaald hebben". Maar ook: "Het feit dat de getuigen geen klacht hebben neergelegd (...) ontneemt hen niet het recht om over deze feiten getuigenis af te leggen in de pers. Het feit dat bepaalde feiten verjaard zouden zijn ontneemt de pers het recht niet om over deze feiten te schrijven". Het vonnis noemde de getuigen ronduit "geloofwaardig" en stelde dat "niet bewezen is (door Van Den Driessche, nvdr.) dat deze getuigen niet de waarheid zouden hebben verteld".

Link:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/hoe-naief-kan-n-va-zijn-de-reputatie-van-pol-van-den-driessche-wordt-nooit-meer-clean/article-opinion-643987.html

zaterdag 11 november 2017

In een opiniestuk in 'La Libre' van 8 november 2017 halen Hélène en Jean-Baptiste de Franssu, de president van de Vaticaanse Bank (IOR), zwaar uit naar Jozef De Kesel

Aanleiding is de verbanning van de 'Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem' uit Brussel

 Bruxelles, qu’as-tu fait de "Jérusalem" ? (OPINION)


Les Fraternités monastiques de Jérusalem ont dû quitter Bruxelles. L’avenir de la foi chrétienne n’est-il pas en ville ?

Link:

http://www.lalibre.be/debats/opinions/bruxelles-qu-as-tu-fait-de-jerusalem-opinion-5a01d67acd707514e8a0866e


Zie ook:

Katholisches.Info: "Na de Heilige Apostelen gooit Jozef De Kesel nu ook de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem buiten"

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2017/02/katholischesinfo-na-de-heilige.html


dinsdag 31 oktober 2017

Het internet ontploft: apostaat Jef De Kesel en 'dominee' Steven Fuite maken zich met hun haatzaaiende Luther en hun vervalste 'bijbel' internationaal belachelijk!


De video werd intussen wereldwijd al méér dan 80.000 keer bekeken:
KLIK OP [YOUTUBE] OM DE WERELDWIJDE, VERNIETIGENDE COMMENTAREN TE LEZEN.

Samen met alle Katholieken wereldwijd veroordeelt KAVlaanderen ten stelligste
de blasfemische schanddaden van Jef De Kesel en Steven Fuite
en het verraad van het anti-katholieke Vicariaat Brussel!

Flater van de Week: Het protestantse 'Kerknet' weet niet wat een Rozenkrans is:


Kerknet: "Een handvol integristen probeerde de feeststemming te verstoren door luidop voortdurend het Weesgegroet te bidden. Mgr. Jozef De Kesel en de secretaris-generaal van de Belgische bisschoppenconferentie, mgr. Herman Cosijns, kwamen hen vragen met hun protestactie op te houden, maar ze werden straal genegeerd."


Uit de Heilige Schrift:

Act 5:26  Nu ging de hoofdman met de dienaars hen halen, maar zonder geweld te gebruiken; want ze waren bang, dat ze door het volk zouden worden gestenigd.
Act 5:27  Ze leidden hen weg, en brachten ze voor de Hoge Raad. De hogepriester ondervroeg hen,
Act 5:28  en sprak: We hebben u ten strengste verboden, in die Naam te onderrichten; en zie, gij hebt heel Jeruzalem vervuld met uw Leer, en wilt ons het bloed van dien Mens ten laste leggen.
Act 5:29  Maar Petrus en de Apostelen gaven ten antwoord: "Men moet meer gehoorzaam zijn aan God, dan aan mensen".


In het Nederlands: "Jonge rooms-katholieken verstoren herdenkingsdienst Reformatie in Brussel"


De officiële herdenking van 500 jaar protestantisme in de St.-Michiels en St.-Goedelekathedraal in Brussel is zaterdag verstoord door vijftien jonge rooms-katholieken die hardop het rozenkransgebed ten gehore brachten.

De politie heeft hen na ruim een halfuur [40 MINUTEN] –geweldloos– verwijderd. Daarna kon de ceremonie alsnog doorgaan.

Na de muzikale opening van de herdenkingsceremonie begon een vijftiental jonge rooms-katholieke integristen hardop het Onze Vader te bidden en de rozenkrans te bidden. Ds. Steven H. Fuite, synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), moest zijn openingspreek onderbreken.

De kathedraal was op dat moment geheel gevuld. Onder de aanwezigen was ook minister van Justitie Koen Geens. Die wilde geen reactie kwijt, maar betreurde zichtbaar het voorval. Ook de aartsbisschop van Mechelen-Mechelen, kardinaal Jozef de Kesel, was aanwezig. Hij heeft zich nadien gedistantieerd van het gebeuren. Aanwezig was verder ook dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

De bijeenkomst in Brussel was al jaren geleden voorbereid en moest het hoogtepunt zijn van een gezamenlijke herdenking van de viering van de Reformatie, reageert een predikant van de VPKB die de bijeenkomst bezocht maar die niet met zijn naam in de krant wil. „Het is sneu dat op deze wijze de bijeenkomst werd verstoord. Gelukkig werd het niet een drama want de demonstranten lieten zich zonder geschreeuw wegvoeren.”

Op 25 oktober vertelde ds. Fuite in een interview aan het blad Belga nog dat er na vijfhonderd jaar een oecumenische vrede gegroeid is tussen de christelijke kerken. „De strijdbijl is begraven. We erkennen dat er verschillen zijn tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de protestantse kerken, maar we staan naast elkaar, in goede verstandhouding, ook in onze wens tot meer cohesie, een ware samenleving”, klonk het toen.

Bron: Reformatorisch Dagblad

Link:

https://www.rd.nl/kerk-religie/jonge-rooms-katholieken-verstoren-herdenkingsdienst-reformatie-in-brussel-1.1441299

In het Frans: "Les jeunes catholiques s’opposent à la profanation de la Cathédrale des Saints Michel et Gudule"


MPI avait averti que le site internet de l’église conciliaire de Belgique annonçait sans honte que pour le cinq centième anniversaire du protestantisme, elle mettrait la Cathédrale des Saints Michel et Gudule à disposition des protestants pour y célébrer leur office ! La « prédication » était faite par le Pasteur Steven Fuite. Le cardinal Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles, a participé à cette cérémonie avec d’autres chefs religieux et « responsables de la laïcité ». De jeunes catholiques se sont donc organisés pour s’opposer à cette profanation publique et voulue par la hiérarchie ecclésiastique.

Ils ont distribué des tracts pour expliquer leur opposition et gêné la cérémonie protestante en récitant des « je vous salue Marie » jusqu’à ce que la police vienne les sortir.

MPI félicite cette jeunesse de l’Eglise militante, bien seule, qui a dû agir sans le soutien du clergé de la tradition catholique locale. Il faut dire que ce type d’action n’entre pas vraiment dans le cadre de l’esprit conciliant et libéral qui sévit actuellement…


Bron: Medias-presse.info

Link:

http://www.medias-presse.info/les-jeunes-catholiques-sopposent-a-la-profanation-de-la-cathedrale-des-saints-michel-et-gudule/82318/

In het Duits: "Mißbrauch der katholischen Kathedrale für Reformationsfeier"


Am vergangenen Samstag, 28. Oktober, fand in der Kathedrale zum Erzengel Michael und zur heiligen Gudula ein gemeinsames protestantisch-katholisches „Gedenken“ an die Spaltung der lateinischen Christenheit vor 500 Jahren statt. Dergleichen ist in manchen katholischen Kreisen derzeit besonders in Mode, wenngleich die Geste inhaltlich weder historisch noch theologisch schlüssig begründet wird. 

Als nach Kardinal De Kesel der protestantische Pastor Steven Fuite in der Kathedrale das Wort ergreifen wollte, haben junge Katholiken mit kräftiger Stimme den Rosenkranz zu beten begonnen. Auf diese Weise taten sie ihre Mißbilligung kund, daß das Haus Gottes jenen als Plattform zur Verfügung gestellt wird, die auch 500 Jahre nach Luther an der Trennung von der katholischen Kirche festhalten. In der Durchführung des Gedenkens sahen die jungen Beter einen Mißbrauch der Kathedrale.

Steven Fuit ist Vorsitzender der Vereinigten Protestantischen Kirche von Belgien, einer 1979 entstanden protestantischen Kirchenunion aus Lutheranern, Calvinisten, Reformierten und Methodisten. In dieser VPKB/EPUB gibt es Pastorinnen und „Homo-Ehe“. Sie ist heute weiter von der katholischen Kirche entfernt als zu Zeiten Luthers und Zwinglis.


Bron: Katholisches.info

Link:

http://www.katholisches.info/2017/10/polizei-entfernt-junge-beter-aus-kathedrale-wegen-stoerung-des-reformationsgedenkens/

In het Italiaans: "Bruxelles, commemorazione in Cattedrale della Riforma protestante. I giovani protestano con il Rosario"


Sabato scorso nella concattedrale dei Santi Michele e Gudula a Bruxelles si è tenuta una commemorazione congiunta, cattolico protestante, dei 500 della Riforma di Martin Lutero. Presente anche l’arcivescovo di Malines-Bruxelles, il cardinale Jozef De Kesel. Nel momento i cui ha preso la parola il pastore Steven Fuite, un gruppo di ragazzi ha iniziato a recitare a voce alta il Rosario, interrompendo il sermone luterano. I giovani sono poi stati portati fuori dalla polizia.

Bron: Il Timone

Link:

http://www.iltimone.org/36539,News.html

In het Spaans: "Bélgica: fieles interrumpen conmemoración de la «Reforma» en catedral católica rezando el Rosario"


La catedral de San Miguel y Santa Gúdula en Bruselas, capital de Bélgica, acogía el sábado una conmemoración conjunta católico-protestante de la «reforma» iniciada por el heresiarca Lutero. Cuando tomó la palabra el pastor protestante, un grupo de jóvenes católicos empezaron a rezar el Rosario.

(InfoCatólica) La predicación en el acto ecuménico corría a cargo del pastor Steven Fuite. El cardenal Jozef De Kesel, arzobispo de Malinas-Bruselas, participaba en la ceremonia con otros líderes religiosos y laicos.

Al empezar a hablar el pastor, jóvenes católicos, fieles al Señor y su Madre, empezaron a rezar voz en alta el Rosario, lo cual provocó que Steven Fuite no continuara con su predicación.

Poco a poco se acercaron agentes de policía que conminaron a los fieles católicos a acabar con el rezo, a lo cual no hiceron caso. A los 40 minutos, la policía levantó uno por uno a los jóvenes para sacarlos del templo mientras seguían rezando.


Bron: Infocatolica

Link:

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=30799

In het Engels: "VIDEO: Police remove Catholics praying rosary from Reformation service"


The group disrupted the ecumenical service by reciting the rosary out loud

Police removed a group of young Catholics from the cathedral in Brussels after they recited the rosary out loud, disrupting a service celebrating the Reformation.

The Catholic Cathedral of St Michael and St Gudula hosted the service with the United Protestant Church in Belgium, the country’s largest Protestant denomination. UPCB president Steven Fuit, who preached at the service, said the event sent a “strong ecumenical signal”.

However, several young Catholics disrupted the ceremony by reciting the rosary at the back of the Cathedral, preventing the pastor from beginning his sermon.

A video posted on YouTube shows police eventually breaking up the group and escorting them outside.

French website Média-Presse-Info posted a leaflet the group had reportedly handed out, reading:

“Our Cathedral of St Michael and St Gudula is a Catholic building built by our fathers to be a House of God, for the celebration of the holy Mass, for the praise of God and the saints.

“The occupation of our cathedral by Protestants to commemorate the 500th anniversary of the Reformation is therefore a profanation.

“Indeed, the so-called Reformation was really a revolt: under the pretext of combatting abuses, Luther rebelled against the divine authority of the Catholic Church, denied numerous Truths of the Faith, abolished the Sacrifice of the Mass and the Sacraments, rejected the necessity of good works and the practice of Christian virtues. Finally, he attacked the veneration of the Virgin Mary and the saints, the religious life and monastic vows.

“This terrible revolution was a great tragedy for Christian society and for the salvation of souls. And the Lutheran errors are still heresies today because the Truth is eternal.”


Bron: Catholic Herald

Link:

http://www.catholicherald.co.uk/news/2017/10/30/video-police-remove-catholics-praying-rosary-from-reformation-service/

maandag 30 oktober 2017

Lucas 8:32 "Nu liep daar op de berg een grote troep zwijnen te grazen. De duivels verzochten Hem, hun toe te staan, in die zwijnen te varen. Hij stond het hun toe."


Minister Koen Geens (CD&V) met zijn marionetten duidelijk in beeld

De pauselijke nuntius Augustine Kasajja en Jef De Kesel

De door Luther vervalste 'bijbel' wordt binnengedragen

Totale blasfemie!

Dit is géén oecumenische dienst, maar een regelrechte protestantse viering in de kathedraal!

De Lutherbijbel wordt op het Novus Ordo altaar gelegd: dit is een kaakslag voor elke Katholiek!

Wat een huichelaars!

Mat 23:33  Slangen, adderenbroed, hoe zult gij de helse verdoemenis ontkomen?Jef De Kesel toont alleen maar aan wat voor een laffe, achterbakse figuur hij is.

Het moment de gloire voor ds. Steven Fuite


Boodschap aan ds. Steven Fuite en aan Jef De Kesel:

 Mat 13:41  De Mensenzoon zal zijn engelen zenden.
Ze zullen uit Zijn Rijk alle ergernisgevers verzamelen,
en hen die ongerechtigheid plegen,
Mat 13:42  en ze in de vuuroven werpen;

daar zal geween zijn en geknars der tanden. Beste Bastaardbisschop Jef, wat hebben protestanten in een Katholieke kathedraal te zoeken?

PROVOCATIE: Protestanten maken rovershol van de kathedraal in Brussel


Apostaat Jef De Kesel en zijn ketterse geloofsgenoot ds. Steven Fuite
Blasfemische, protestantse vaudeville in Brusselse kathedraalMat 21:13  Hij sprak tot hen: Er staat geschreven:
"Mijn huis zal heten een huis van gebed;
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt".


De Belgische bisschoppen zijn echte ketters,
want die hebben hier weer de goedkeuring voor gegeven!

Luther had een groot ego. Het enigste dat hij gedaan heeft,
 is verdeeldheid en haat gezaaid tussen de Christenen,
En blijkbaar zit dat nog steeds in die protestanten
= verdeeldheid en haat zaaien tussen de Christenen!

Wat een lef om een Katholieke kathedraal voor hun ketterse praktijken te gebruiken!

Protestanten moeten met hun valse liturgieën niets van de Katholieken Traditie weten.
Op de Ware Sacramenten spugen ze.
Wat zoeken ze dan in een Katholieke kathedraal? Ruzie?

Luther heeft niets hervormd!
Luther heeft alleen maar verdeeld!
Zoiets moet je dan ook niet 'vieren' in een Katholieke kathedraal.

Blijkbaar is voor deze protestanten nog niet genoeg verdeeldheid gezaaid!
Want anders zouden ze de beleefdheid gehad hebben
om die reformatie wel ergens anders te 'vieren'.
In de hel bijvoorbeeld!

En niet in de kathedraal waar de Katholieken
hun geliefde Sacramenten beleven, knielen en bidden,
ook bidden tot hun geliefde Moeder Maria met de Rozenkrans
en waar het vol staat met beelden van Katholieke Heiligen.

Alles waar de protestanten een sterke afschuw tegen hebben.

2 Pe 2:17  Zij zijn bronnen zonder water,
nevelwolken opgestuwd door de wind;
de uiterste duisternis staat hen te wachten.S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer